Diyanet Hac İlmihali

 

I. HAC

I. HACCIN DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ.  

II. HAC KELİMESİNİN ANLAMI.
III. HACCIN FARZ OLUŞU..

1. Hac Ömürde Bir Defa Farzdır.

2. Hac, Farz-ı Ayındır.

3. Haccın, İmkân Elde Edildiği Yıl Yapılması Farzdır.

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI.

1. Müslüman Olmak..

2. Akıllı  olmak..

3.  Buluğa Ermiş Olmak..

4. Özgür Olmak.

5. Ekonomik Yönden İmkânı Olmak..

6. Sağlıklı Olmak..

7. Yol Güvenliği Bulunması

8. Haccın farz olduğunu bilmek..

9. Haccın Eda Edildiği Vakte Yetişmek..

10. Kadınların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanmış olması.

11. Eşi ölmüş veya boşanmış kadınların iddet süresini doldurmuş olmaları.

V. HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI.

1. İhrama girmek..

2. Haccı belirlenen zaman içinde yapmak..

3. Hac menâsikini belirlenen mekanlarda yapmak.

VI. HÜKMÜ İTİBARİYLE HACCIN ÇEŞİTLERİ.

1. Farz Hac.

2. Vacip Hac.

3. Nafile Hac.

VII. EDASI İTİBARİYLE HACCIN ÇEŞİTLERİ.

1. İfrad Haccı

2. Temettu Haccı

3. Kıran Haccı

4. Temettu ve Kıran Haccı Yapmanın Şartları

a) Hacceden kimse âfâkî olmalıdır.

b) Umre ve haccın her ikisi aynı yılın hac aylarında yapılmalıdır.

c) Hac aylarında yapılan umreden sonra memleketine dönülmemelidir.

d) En Fazîletli Hac.

I. HACCIN FARZLARI, VACİPLERİ VE SÜNNETLERİ.

1. Farz, Şart, Rükün, Vacip Ve Sünnet Terimlerinin Anlamı

2. Haccın Farzları (Şartları Ve  Rükünleri)

a) Haccın müstakil farzları (şartları ve rükünleri)

b) Hac menâsikinin farzları (şartları ve rükünleri)

3.  HACCIN  VACİPLERİ.

a) Haccın Müstakil Vacipleri

b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Vacipleri

4. HACCIN SÜNNETLERİ.

a) Müstakil Sünnetler.

b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Sünnetler.

II. İ H R A M...

1. İHRAMIN FARZLARI.

a) Niyet

b) Hacda Niyet Değiştirmek.

c)Telbiye.

2. İHRAMIN VACİPLERİ.

a) Mîkât Sınırlarını İhramlı Olarak Geçmek.

b) İhram Yasaklarına Uymak.

3. İHRAMIN SÜNNETLERİ.

III. TAVAF..

1. TAVAFIN ÇEŞİTLERİ.

a) Kudüm Tavafı

b)Ziyaret Tavafı

c) Veda Tavafı

d)Umre Tavafı

e) Nezir Tavafı

f) Nafile Tavaf

g)Tahiyyetü'l-Mescid Tavafı

2. TAVAFIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI.

a) Niyet

b) Tavafı Belirlenen Vakitte Yapmak.

c) Tavafı Kâbe’nin çevresinde ve Mescid-i Haram’ın içinde yapmak.

d) Tavafın en az dört şavtını yapmak.

2. TAVAFIN VACİPLERİ.

a) Tavafı abdestli yapmak.

b) Vücutta, Elbisede ve Metafta Necaset  Bulunmaması.

c) Tavafı Avret Mahalli Örtülü Olarak Yapmak.

d) Teyamün.

e) Tavafa Hacer-İ Esved'in Yanından Veya Hizasından Başlamak.

f) Tavafı Yürüyerek Yapmak.

g) Tavafı Hatim’in Dışından Yapmak.

ı) Tavaf Namazı Kılmak.

3. TAVAFIN SÜNNETLERİ

a) Tavafa başlarken Hacer-i Esved veya hizasına "Rükn-i Yemânî" tarafından gelmek ve Hacer-i Esved'in yanında veya hizasında tavafa başlamak.

b) Tavafın başlangıcında ve her şavtın sonunda Hacer-i Evsedi istilam etmek.

c) Remel yapmak.

d) Iztıba yapmak.

e) Tavafı mümkün Oldukça Kâbe’nin Yakınında Yapmak.

f) Müvâlât.

g)  Duâ etmek.

h) Huşu Tavaf Yapmak.

i) Tavaftan Sonra Zemzem İçmek.

IV. SA'Y..

1. SA'YİN FARZLARI (ŞARTLARI VE RÜKÜNLERİ)

a) Umre sa'yini, ihramlı olarak umre tavafından sonra yapmak.

b) Hac Sa'yini, ihrama girdikten sonra geçerli bir tavafın peşinden yapmak.

c) Hac sa'yini, hac ayları içinde yapmak.

d) Geçerli bir tavaftan sonra yapmak.

e) Sa’yi Safa ve Merve tepeleri arasında yapmak.

f) Sa'ye Safâ tepesinden başlayıp Merve tepesinde bitirmek.

g) Sa'yin en az dört şavtını yapmak.

2. SA'YİN VACİPLERİ.

a) Gücü yeten kimsenin sa'yi yürüyerek yapması.

b) Sa'yi yedi şavta tamamlamak.

c) Umrenin sa'yini ihramlı olarak yapmak.

3. SA’YİN SÜNNETLERİ.
4. SA’YİN YAPILIŞI.
V. ARAFAT VAKFESİ.

1. Arafat Vakfesinin Rüknü..

2. Arafat Vakfesinin Geçerli Olmasının Şartları

3. Arafat Vakfesinin Vacibi

4. Vakfenin Yapılacağı Yer.

5. Vakfenin Yapılacağı Zaman..

6. Arafat Vakfesinin Sünnetleri

VI. MÜZDELİFE VAKFESİ.

1. Müzdelife Vakfesinin Rüknü..

2. Müzdelife Vakfesinin Geçerli Olmasının Şartları

a) Hac İçin İhramlı Olmak.

b) Arafat Vakfesini Yapmış Olmak.

c) Vakfeyi Müzdelife Sınırları İçinde Yapmak.

d) Vakfeyi Belirli Zaman İçinde Yapmak.

3. Müzdelife Vakfesinin Vacipleri

4. Müzdelife Vakfesinin Sünnetleri

VII. MİNA'DA YAPILAN GÖREVLER..

1. Remy-i Cimar.

a) Remy-i Cimar'ın  Vakti Ve Hükmü.

b. Şeytan Taşlamanın Geçerli Olmasının Şartları

c) Şeytan Taşlamanın Sünnetleri

d) Şeytan Taşlamanın Mekruhları

2.  H edy..

a) Tanımı

b) Hedy Kurbanı İle Yükümlü Olanlar.

c) Hedyin Çeşitleri

1. Vacip Olan Hedy.

b) Nafile Hedy.

d) Hedyin Kesim Yeri Ve Zamanı

e) Hedy Kurbanlarının Etleri

f) Kurban Yerine Oruç.

3.  Saçları Tıraş Etmek Veya Kısaltmak..

a) Zamanı Ve Yeri

b) Tıraş Edilecek Veya Kısaltılacak Saçın Miktarı

c) Tıraş İle Diğer Menâsik Arasında Tertip.

d) İhramdan Çıkma (Tahallül)

I. İHSAR..

1. Anlamı

2. İhsarın Sonuçları

3. İhrama Girerken Şart Koşmak..

II. FEVÂT..

1. Tanımı

2. Fevatın Sonuçları

BEDEL HACCI

I. MANASI.

II. BEDEL HACCIN DELİLLERİ.

III. BEDEL GÖNDERMEYİ CAİZ KILAN ŞARTLAR..

IV. BEDEL İÇİN VASİYETTE BULUNMANIN HÜKMÜ..

V. VEKALET YOLU İLE HAC YAPMANIN ŞARTLARI.

VI. NAFİLE HACDA VEKALET ŞARTLARI.

HAC VE UMREDE KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞLAR VE CEZALARI

I. HAC VE UMRENİN VACİPLERİNİ TERK ETMENİN CEZALARI.

1. Mikat Mahalli İle İlgili Cezalar.

2.Tavafla İlgili  Yasaklar ve Cezaları

3. Sa’y İle İlgili Cezalar.

4. Arafat Vakfesiyle İlgili Cezalar.

5. Müzdelife Vakfesiyle İlgili Cezalar.

6. Şeytan Taşlama (Rem-yi Cimar) İle İlgili Cezalar.

7. Saçları Tıraş Etmek Veya Kısaltmak İle İlgili Cezalar.

8. Şeytan Taşlama, Kurban Kesme Ve Tıraş Olma Arasındaki Tertibe Uymama İle İlgili Cezalar 

9. Hac Ve Umreyle İlgili Şükür Ve Ceza Kurbanları

II. İHRAM YASAKLARI VE BU YASAKLARA UYMAMANIN CEZALARI.

1. Giyim Yasakları Ve İlgili Cezalar.

2. Güzel Koku Ve Yağ Sürünme Yasakları Ve İlgili Cezalar.

3. Saç Ve Tüyleri Giderme Yasağı Ve İlgili Cezalar.

5.Cinsel İlişki Yasağı Ve İlgili Cezalar.

6. Avlanma Yasağı Ve İlgili Cezalar.

7. Harem Bölgesi Bitkileri İle İlgili Yasaklar Ve Cezaları

8. İhramlının  Evlenmesi

9. Cezalarda Muhayyerlik..

11. Cezalarırn Ödenme Zamanı Ve Yeri

12. İhramlıya Mübah Olan Şeyler.

HACCIN YAPILIŞI

I. HZ. PEYGAMBERİN HACCI.
II. HACCA HAZIRLIK..
III. TEMETTU HACCI.

1. İhrama Girme.

2.  Tavaf.

3. Sa’y Yapmak..

4. Hac İçin İhrama Girmek..

5. Arafat Vakfesi

6. Müzdelife Vakfesi

7. Akabe Cemresine Taş Atmak..

8. Şükür Kurbanı Kesme.

9. Tıraş Olma..

10. Ziyaret Tavafı

11. Cemrelere Taş Atma..

12. Veda Tavaf.

IV. KIRAN HACCI.
V. İFRAD HACCI.
VI. İFRAD, TEMETTU VE KIRAN HACCI ARASINDAKİ FARKLAR..
VII. HACDA KADINLAR..

UMRE

I. UMRENİN HÜKMÜ..

II. UMRENİN  SÜNNET (VACİP VEYA FARZ) OLMASININ ŞARTLARI.

III. UMRENİN ZAMANI.

IV. UMRENİN FARZLARI (ŞARTI VE RÜKNÜ)

V. UMRENİN VACİPLERİ.

VI. UMRENİN SÜNNETLERİ.

VII. UMRENİN YAPILIŞI.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE'Yİ VE HZ. PEYGAMBER'İN KABRİNİ ZİYARET

I. MEDİNE-i MÜNEVVERE..
II. MESCİD-İ NEBEVİ’İN FAZİLETİ.
III. PEYGAMBERİMİZİN KABRİNİ ZİYARETİN HÜKMÜ..
IV. MESCİD-İ NEBEVİ’Yİ VE PEYGAMBERİMİZİN KABRİNİ ZİYARETİN ÂDÂBI.
V. MEDİNE’DE KALINACAK SÜRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
VI. MEDİNE’DEKİ BAZI MÜBAREK MEKANLAR..

1.  Kuba Mescidi

2. Cuma Mescidi

3.  Baki’ Mezarlığı (Cennetü’l-Bakî’)

4. Mescidü'l-Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescid)

5. Uhut Şehitliği

HAC VE UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER..

TERİMLER..

PLAN ve HARiTA

MEKKE-HARITASI
MEDINE-HARITASI
CENNETUL BAKI-PLANI
HAC YOLCULUGU