Diyanet Hac İlmihali

 

II. HAC KELİMESİNİN ANLAMI

 

"Hac" kelimesi sözlükte; saygı duyulan büyük ve önemli bir şeye yönelmek, ziyaret etmek, bir yere gidip gelmek, delil ile galip gelmek anlamlarına gelir.[6] Bir fıkıh terimi olarak; imkanı olan müslümanların belirlenmiş zaman içinde Ka'be, Arafat, Müzdelife ve Mina'da belli dînî görevleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder.[7]

 

[6]Râğıb el-Isfehânî, Ebû'l-kâsım Huseyin b. Muhammed, el-Müfredât fî Garîbi'l-Kr'ân, s.107. Thk. Muhammed Seyyid Keylânî, Mısır, 1961. bk. İbn Hümâm, Kemâleddîn Muhammed b. Abdülvâhid, es-Sivâsî, Şerhu Fethu'l-Kadîr Alâ'l-Hidâye Şerhu Bidâyeti'l-Mübtedî, II, 414. Thk. Abdürrazak Galib el-Mehdî Dâru'l-Kütübi'l-Ilmiyye, Birinci baskı, Beyrut, 1995.
[7] İbn Hümâm, II, 415. DİA, XIV, 382. İstanbul, 1996.