Diyanet Hac İlmihali

 

III. PEYGAMBERİMİZİN KABRİNİ ZİYARETİN HÜKMÜ

 

Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek menduptur. Şu hadis-i şeriflerde kabrinin ziyaret edilmesini tavsiye ve teşvik edilmiştir:

. من زار قبرى وجبت له شفاعتى 

“Kim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim vacip  olur”[389]

. من زارقبرى بعد موتى فكانما زارنى فى حياتى  

"Ölümümden sonra kabrimi ziyaret eden, beni hayatımda  ziyaret etmiş gibidir”[390] 

.من حج  فزار قبرى بعد موتى كان كمن زارنى  فى حياتى  

"Kim hac yapar da ölümümden sonra kabrimi ziyaret ederse, beni hayatımda ziyaten etmiş gibi olur."[391]

Bu hadisi şerifler ve benzerlerinden hareketle her devirde İslam bilginleri Resülüllah’ın kabr-i şerifini ziyaret etmenin en faziletli menduplardan biri olduğunu ifade etmişler, hatta Hanefi bilginlerinden bazıları gücü yerinde olanlar için, bu ziyaretin vacip derecesine yaklaşan bir sünnet olduğunu söylemişlerdir.[392]

 

[389] Beyhaki, Muhammed b. Hüseyn b. Ali, es-Sünenü'l-Kübrâ, (1-11 cilt, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Birinci Baskı,Beyrut, 1414/1994) V, 402.
[390] Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 403.
[391] Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübrâ, V, 403.
[392] Mevsılî, el-İhtiyar, I, 175.