İÇKİNİN VE İÇKİ İÇMENİN İSLAMDAKİ YERİ VE HÜKMÜ
Rabbımız-Allâhımız- Yüce Kur'ân'ımızda meâlen şöyle buyuruyor:

(Ey îmân edenler..içki, kumar, dikili taşlar -putlar-, ve fal okları, şeytan işi birer pislikdir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.)

(Şeytan; içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak, ve sizi Allah'ı anmakdan, hatırlamakdan alıkoymak ister; artık bunlardan vazgeçdiniz değil mi?..)

Kur'ân-ı Kerîm, sayfa: 122, sûre: Mâide, âyet: 90-91

Yüce Peygamberimiz de şöyle buyurdu:

• (Her sarhoş eden-şey- haramdır. Muhakkak ki azız ve celîl olan Allah'ın her içki içene âhiretde, cehennem ehlinin terini içireceğine âid ahdi-beyânı-vardır.) (Râmüz, cild: 2, sayfa: 341, no: 1)

• (Sarhoş eden herşey, şarap hükmündedir. Ve çoğu sarhoş edenin azı da haramdır.) (Râmüz 2, s: 341, no: 2)

• (Bir kimse sabah içki içerse, akşama kadar Allah'a şirk koşmuş gibi olur..)

• (Eğer içkiyi gice içerse, sabah oluncaya kadar Allah'a şirk koşmuş gibi olur..)

• (Kim onu sarhoş oluncaya kadar içerse, Allah onun kırk gün namazını kabul etmez..)

• (Kim damarlarında içkiden birşey varken ölürse, câhiliye ölümüyle ölmüş olur..) (Râmüz, cild: 2, sayfa: 424, no: 14)

• (İçki içmedikçe kul; dîninde genişlik görmek de devam eder; içki içerse Allah onun ar perdesini yırtar, ve şeytan onun; sahibi, kulağı, gözü ve her kötülüğe yönelten ve her hayırdan geri bırakan ayağı olur.) (Ririıüz, cild: 2, sayfa: 354, no: 9)

• (Bir kimse; Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsa, içki içilen sofraya oturmasın..) (Râmüz 2, sayfa: 439, no: 6)

• (Cebrâil-a.s.-; bana geldi ve dediki: Yâ Muhammed (s.a.v) Allah içkiye, onu yapana, yapdırana, içene, taşıyana, kendisine taşınılan kimseye, satana, satın alana, ikram edene, dağıtana, yayana, içirene lanet etdi.) (Râmüz, cild: l, sayfa: 11, no: 2)

• (Yapılan içkilerin hangisi olursa olsun sarhoş edici ise haramdır; beyazı da, kırmızısı da, siyahı da, yeşili de haramdır.) (Râmüz, cild: l, sayfa: 234, no: 4)

• (Allah içkiye de, içene de, sunana da, satana da, satın alana da, sıkana ve sıktırana da, taşıyana da, kendine getirene de ve parasını yiyene de lanet etsin..) (Râmüz, cild: 2 sayfa: 347, no: 9)

• (İçki mübtelâsı adam kabrinden çıkınca, iki gözü arasında şu yazıyı görür: -Allah'ın mağfiretinden mahrumdur.) (Râmüz, cild: 2, sayfa: 508, no: 1)

• (Ümmetim, âhir zamanda içkiyi, adını değiştirerek içer.) -Bira .. vesaire gibi- (Râmüz, cild: l, sayfa: 117, no: 6)

• (İçki derddir, deva değildir.) (Râmüz, cild: l, sayfa: 140, no: 4)

• (Ümmetimden bir gurub içkiyi, adını değiştirerek içer; başlarında çalgıcı kadınlar şarkı söyler. Allah-c.c- bunları yere batırır, maymun ve domuz şekline sokar.) (Râmüz, cild: 2, sayfa: 267, no: 6)

• (İçki bütün kötülükleri doğurur; günahların en büyüğüdür. Onu içen kimse: Annesinin, teyzesinin, halasının, üstüne çıkmış gibi olur.) (Râmüz, cild: l, sayfa: 205, no: 14)

• (İçkiden kaçının; zira o, her kötülüğün anahtarıdır.) (Râmüz, cild: l, sayfa: 16 no: 2)

• (Cebrail-a.s- geldi ve dediki: Yâ Muhammed (s.a.v), içkiye devam eden, puta tapan gibidir.) (Râmüz, cild: l, sayfa: 72, no: 2)