İSLÂM'DA HELÂLLER VE HARAMLAR

 

 

 

 

HAYIZ BABI

 

75. : Hayızlı Kadınla Münasebette Bulunmak

 

Ebû Dâvûd, Timizi ve Neseî'nin Ebû Hureyre'den rivayetlerin­de Resûl-i Ekrem:

“Hayızlı bir kadınla önden veya herhangi bir kadınla arka taraftan münasebette bulunan veya bir kahini tasdik eden kimse Muhammed’e inen (Kur’an-ı Kerim’i inkar etmiş olur.”[1]

Tirmizi diyor ki: “İmam Buhari, senedleri bakımından bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştir.” Nesei de birçok yollardan ve Ebu Hureyre (r.a.)den bu hadisi rivayet etmiştir.

Tembih: Hayız gören ailesiyle münâsebette bulunmanın büyük günahlardan olması, “Ziyâdetü'r-Ravza” da Mehamili'den ve “Mec­mu” da Şafiî'den rivayet edilmiştir. Ayrıca Muhazzeb şerhinde de Mehâmili'den rivayet edilmiştir. Şeyhu'l-lslâm Celâl Belkıhî, “Şeyh Muhiddin bunu başkasından rivayet etmemiştir. Yalnız bundan nak­li, garip bir nakildir. Halbuki bu hususta hadis vârid olmuştur.” dedi ve yukarda geçen hadisi okudu. Sonra Buhâri'nin dediği gibi, bu hadisin isnadında za'fiyet olduğu için delil olamaz. Ayrıca te'vile de ihtimali olmakla beraber hayız halinde kadına yaklaşmayı bu gibi rivayetlerde büyük günahlardan saymaya çalışmak doğru ol­maz. Gerçi bunun haram olduğu ve buna helâldir diyenin kâfir ola­cağı icma ile sabittir. Şeyh Salahaddin Alâî şöyle demiştir: “Hayız halinde kadın ile münâsebette bulunanı telin eder bir rivayete tesa­düf etmedim. Fakat Nevevî'nin “Ravza” da ve “Mecmu”un da Şafiî'­den nakillerine dayanarak  olduğunu söylemişlerdir.[2]


 

[1] Sünenü’t Tirmizi, 1/243; Sünenü Ebi Davûd, 4/15.

[2] İbn Hacer El-Heytemi, “Ez’zevacir An İktirafil-Kebâir” İslâm'da Helâller Ve Haramlar “Büyük Günahlar”-I, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1970: 356-357.