İSLÂM'DA HELÂLLER VE HARAMLAR

 

 

 

 

İTİKÂF KİTABI

 

145. 146. ve 147. ler: Nezredilmiş İtikâfı Terketmek Cinsî Münâsebetle İtikâfı Bozmak İtikâfta Olmasa da Cami İçinde Münâsebette Bulunmak

 

Adanmış bir itikâfı yapmamak, itikâfta iken cinsi münâsebette bulunmak ve bu suretle itikâfı bozmak, itikâfta olmasa da cami içinde cinsi münâsebette bulunmayı kebâirden saymak pek uzak bir gö­rüş değildir. Muayyen vakitte yapılmasını nezrettiği itikâfı terketmekle ve cinsî münâsebette bulunmak suretiyle itikâfı bozmanın kebâirden olduğu geçmişlere kıyasladır. Cami içinde münâsebette bu­lunmanın kebâireden olması da camide cima edenin, dinin za'fiyetine delâlet etmesi bakımındandır. Çünkü camiler bu gibi şeylerden münezzehtir. Camileri pislikle kirletenin kâfir olduğunu yukarda anlatmıştık. Buna göre camide münâsebet de  olur. Çünkü bu da camii kirletmeye yakın bir davranıştır.[1]


 

[1] İbn Hacer El-Heytemi, “Ez’zevacir An İktirafil-Kebâir” İslâm'da Helâller Ve Haramlar “Büyük Günahlar”-I, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1970: 587-588.