İSLÂM'DA HELÂLLER VE HARAMLAR

 

 

 

 

İCARE BABI

 

228. : İşini Yapan İşçinin Hakkını Vermemek Veya Onu Geciktirmek

 

Buharı ve diğerlerinin Ebû Hureyre radıyallahu anh'den riva­yetlerinde Resûl-i Ekrem,

“Allah u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Üç sınıf insan vardır ki, kı­yamet gününde onların hasmı ben olacağım. Ben, kimin hasmı olur­sam, onun belini kırarım, (Birincisi) o kimsedir ki, bana yemin eder de sonra ahdini bozar. (İkincisi) o kimsedir ki, hür olan bir insanı sa­tar da pahasını yer. (Üçüncüsü) o kimsedir ki, işçi tutar, tuttuğu işçi işini yaptığı halde ücretini vermez.” [1]buyurmuştur.

İbn Mâce'nin hasen sened ile İbn Ömer (r.a.) den, Taberâni'nin Câbir (r.a.) den ve Ebû Yâlâ’nın Ebû Hureyre (r.a.) den rivayetle­rinde Resûl-i Ekrem:

“İşçiye, alnının teri kurumadan ücretini veriniz.” [2]buyur­muştur.

Tembih: İşçiye hakettiği ücreti vermemenin veya geç vermenin den olması, gasb ile ve zenginin borcunu geciktirmemesi yle ilgili hadislerden de anlaşılmıştır. Hakkında özel şekilde veid vârid olduğu için, bunu müstakillen burada zikrettim. Bununla beraber benim gibi düşünüp yapanları da gördüm.[3]


 

[1] Yukarda geçmiştir.

[2] Sünenü İbn Mâce, 2/817; et-Tergib ve't-Terhîb, 3/24 (Ebû Yâlâ ve “Evsat”ında Taberani’nin rivayetlerinden naklen).

[3] İbn Hacer El-Heytemi, “Ez’zevacir An İktirafil-Kebâir” İslâm'da Helâller Ve Haramlar “Büyük Günahlar”-I, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1970: 777-778.