BÜYÜK DİNİ HİKÂYELER

Hazırlayan: İbrahim Sıddık İMANOĞLU

Osmanlı Yayınevi

Ticarethane sk. No:14/2 PK:1344

Sultanahmet/İstanbul

Tel:5281771-5118626

Fax:5118626


ÖNSÖZ


Yayınevimiz neşir sahasında bir boşluğu daha doldurmanın huzuru içindedir. Ehl-i sünnet ve'l cemaat itikadına uygun, edebe riayetkar, manevî büyüklerimizin yüksek ahlâklarını yeni nesle aksettiren; uzun kış gecelerinde zevkle okunacak bir hikâye kitabı, son derece lüzumluydu.

Elinizdeki bu kitap, işte bu temel unsurlar esas alınarak hazırlandı. Önce Rabbimiz Teâlâ Hazretlerinin Kur'an-ı Kerîm'deki hikâyelerini muteber tefsir kitaplarından faydalanarak hazırladık. Sonra Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizin Ashabına anlattığı, geçmiş ümmetlere ait hikâyeleri koyduk. Böylece Büyük Hikâye kitabımıza Rabbimizin ve Peygamberimizin hikâyeleri ile başlamış olduk.

Üçüncü bölümde Sahabe-i Kiramla ve evliya-l izamla alâkalı hikâyelere yer verdik. Aralarına da tatlı nükteleri ve tarihî hikâyeleri serpiştirdik.

Son olarak, bir de Nasreddin Hoca Merhum'dan şânına lâyık olan hikâyeleri tarayarak ilâve ettik.

Hikâyeleri hazırlarken, bilhassa kaynak sağlamlığını ön plânda tuttuk, öteden beri muhterem bildiğimiz zatların haklarında uydurulan iftiralara, sevenlerin saygılarının sarsılmaması için asla yer vermedik. Kısacası, «adam sen de hikâye değilmi nasıl olsa olur« diyemedik. Vakıa mutabık fakat, günümüz insanlarının anlayışlarına ters düşebilecek vakıalara kitabımızda yer vermedik.. Bazı tarih kitaplarına hatta, tefsir kitaplarına tarihî vakıa diye alınmış Israiliyat ve Acem uydurmalarını kitabımızdan tamamen uzak tuttuk. Yahudilerin Peygamberlere ait naklettikleri hadiseleri, Haarût ve Maarût meleklerinin vakıalarını gerçeğe ve akaidi Islâmiyeye uygun bir tarzda bu kitapta bulabilirsiniz.

Bütün bunları, kusursuz ve eksiksiz bir kitap hazırladığımız iddiasıyla söylemiyoruz. Elbette ilim, irfan ve manevî derecelerine saygı duyduğumuz zâtların süzgecinden geçtiğinde kusurlarımızın göze çarpacağını inkâr edemeyiz. Fakat kusursuz çıkması için yahut kusurunun asgari hadde inmesi için elimizden gelen gayreti esirgemedik.

Şuna inanıyoruz ki, eseri baştan sona kadar okuduktan sonra dinî hikâye kitabı boşluğunun bu eserle mühim ölçüde doldurulduğu kanaatine siz de varacak; dost, yaran ve ahbaplarınıza tavsiye edeceksiniz.

Büyük Dîni Hikâyeler kitabının Ümmeti Muhammede hayırlı olması dileğiyle...

OSMANLI YAYINEVİ

Abdulkadir DEDEOĞLU


Not: Halk arasında hikâye deyince oydurma, aslı astarı olmayan hâdiseye denmektedir. Bu kelimenin hakiki mânâsına aykırıdır. Bir hâdiseyi hikâye etmek demek vakıa mutabık olarak hâdiseyi olduğu gibi anlatmak demektir. Bu kitap bu mânâca bir hikâye kitabıdır. Hayranlara ait hâdiseler ise darb-ı mesel sadedinde konmuştur.
Bu Kitap;
Birinci Bölümde: Revnakul Mecalis'den hikâyeler,
İkinci Bölümde: Muhtelif hikâyeleri
Üçüncü Bölümde: N. Hoca Merhum'dan hikâyeleri İhtiva eder.


ÖNSÖZ


Büyük Dînî Hikâyeler kitabımızın ikinci cildini de çıkarmamıza inayet buyuran Rabbimize hamdolsun.

Birinci cildine gösterilen rağbet ve okuyucularımızın «İkinci cildi ne zaman çıkacak?» diye ısrarlı sormaları, Büyük Dînî Hikâyelerin ikincisini de çıkarmamıza vesile oldu. Şurası muhakkak ki sadece okuyucularımızın isteği bize ikinci kitabı çıkarmaya belki yetmiyecekti fakat; Revnakul Mecalim isimli mükemmel bir hikâye kitabına rastlamış olmamız bizi adeta ikinci kitabı çıkarmaya zorladı.

Bu kıymetli eseri (Revnakul Mecâlisi) Nişabur evliyasından Şeyh Ebu Hafs Ömer bin Ebul Hasen Nişaburî telif etmişlerdir. 22 mevzu seçmiş ve her mevzu ile alâkalı 10 hikâye koymuşki toplam 220 hikâye ediyor. Arapça nüshaları İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde ve diğerlerinde el yazma olarak pek çok. Fakat; Osmanlı Devrinde yapılan tercümesini de sadece iki nüsha (el yazma halinde) bulabildik. Mütercimi Elhac Mustafa Efendidir.

Birinci kitabımızda geçen bir kaç hikâyeyi belki bu kitapta da bulacaksınız. Bunu Revnakul Mecâlis kitabını eksiksiz ve aynen verebilmek için yaptık.

Bu kitabın ikinci bölümüne yine birbirinden güzel seçme hikâyeler koyduk.

Üçüncü bölümde ise bu defa yine Nasreddin Hoca Merhum'dan pek duyulmayan nükteli hikâyeler ilâve ettik. Böylece dînî hikâyeler sahasının boşluğunu doldurmanın sevinci içindeyiz.

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen Muhterem Ali Rıza Özdemir Bey'e, Muhterem Sıddık Hançer Bey'e teşekkürü bir borç biliriz.

Ve Büyük Dînî Hikâyeler ikinci cildinin Ümmeti Muhammede faideli olmasını ve hatalarımızın afvını niyaz ederiz.

Osmanlı Yayınevi - Abdulkadir Dedeoğlu