Geri Dön...

 YAZIM ve MADDELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Şâmil İslâm Ansiklopedisi, İslâmi ıstılahlara yönelik hazırlanmış bir ansiklopedidir. Bu ıstılahlar genelde Arapça ilim dilinde olduğundan bunların bugün kullanılan Latin harfleriyle yazımında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bugün bu gibi terimlerin nasıl yazılacağı hususunda tam bir imla birliğine varılmış değildir. Ancak günlük yazı dilinde ve her kesime hitap edecek şekilde herkesin rahat anlayacağı bir usul ile yazmayı uygun gördük.

İmla konusunda genellikle yaygın olan yazı dilini tercih ettik. (Med uzatma) harflerinin bulunduğu kelimelerde uzatma işareti '^' kullandık. Nisbetlerdeki uzatmayı bilhassa gösterdik: İslâmî, ilmî, ahlâkî, Isfahânî, Herevî... gibi. Ayrıca hem uzatma, hem inceltme olan yerlerde de aynı işareti kullandık. Kâtip, kelâm... gibi. Ayın (arapça ) ve hemze (arapça ) için iltibas olabilecek kelimelerde (" ' ") işaretini kullandık: ba'su ba'del mevt... gibi.

Kaynaklar belirtilirken kitap adlarını büyük harflerle, eser isimleri birkaç kelimeden oluşmuşsa, diğer kelimeleri de büyük harfle yazdık: Fethü'l-Kadîr, el-Müfredat fi Garîbi'l-Kur'an, Keşfu'z-Zünûn an Esâmi'IKütübi Fünun. . . gibi.

Hadislerin tahriclerini "Concordance"ın usûlüyle gösterdik: "......" (Buhârî, İman, 48; Müslim, Edeb, 35) gibi. Ayrıca kavramlarda ve özel isimlerde bugünkü imlaya değil, aslî ve tarihi yazılışlarına uyuldu: Şehîd, Tevhîd, Edeb, Ebû Dâvûd... gibi. Ayetlerin yerini gösterirken sûre adını, numarasını ve âyet numarasını verdik: "......" (el-Bakara, 2/85), (en-Nûr, 24/32) gibi. Ayet, hadis, şahıs ve kitap isimlerinde şemsî ve kamerî harflerin okunuş şekline riayet ettik: et-Ta'rifat, en-Nûr, er-Rûm, el-Müfredat... gibi.

Her maddenin sonunda müellif ismini özellikle belirtmeyi tercih ettik. Ansiklopedinin yayın merkezinde telif edilen maddelerin altına Şâmil İA (Şâmil İslâm Ansiklopedisi) imzasını koyduk. Göndermelerde bazan ıstılahın orijinal şeklini tercih ederek, maddeyi ilgili harfte yazdık: Faiz bk. Riba; Âdet bk. Hayız; Boy Abdesti bk. Gusül... gibi. Bazan da Türkçe'de hiç kullanılmayan terimleri Türkçe şekilleriyle yazmayı tercih ettik: Buhtan bk. İftira; Emânât-ı Mukaddese bk. Kutsal Emânetler; ltk bk. Âzâd... gibi. Kabile isimlerini Benu Nadir bk. Nadirogulları; Benu Kureyza bk. Kurayzaoğulları şeklinde kaydettik.

Metin içinde geçen ve ansiklopedide madde olarak yer alan ıstılahlara dikkat çekmek üzere o ıstılahın üst kısmına * (yıldız) işareti koyduk:. . . . . . . zann-ı gâlib *. . . . gibi.

Baba-oğul isimlerinden meydana gelen Mürekkep isimlerde b. ve bint. kısaltmalarını kullandık.


KISALTMALAR                                               

a.g.e.    : Adı geçen eser

a.g.y.    : Adı geçen yayın

(a.s.)    : Aleyhisselam

b.         : lbn,lbn-i,İbnu,Bin

bk.       : Bakınız

bt.        : Bint,Bintu

c.         : Cilt

(c.c)     : Celle Celâluhu

çev.      : çeviren

Doç.     : Doçent

H.         : Hicri

Hz.       : Hazreti

Nşr:      : Neşreden

Ktb.      : Kütüphanesi

M.        : Milâdî

Mad.     : Maddesi,Madde

M.Ö.     : Milattan Önce

M.S.     : Milattan Sonra

ö.         : Ölüm tarihi

Prof.     : Profesör

(r.a.)     : Radiyallahu Anh

(r.an.)   : Radiyallahu Anha

s.         : Sayfa

Şâmil İA: Şâmil İslâm Ansiklopedisi

Trc.      : Tercüme

(t.y.)     : Tarihi yok

v.          : Vefatı,Vefat tarihi

vb.        : ve benzerleri

vd.        : ve devamı

vr.         : Varak

vs.        : ve saire

y.y.      : Yüzyıl

*           : Bu maddeye bakınız


Genel Yönetim ve İlmî Redaksiyon

Doç. Dr. Ahmed AĞIRAKÇA

 

Şâmil Yayınevi           

Küçük Ayasofya Cad. No: 80;

Sultanahmet / İstanbul

 

Editör

Duran KÖMÜRCÜ

 

İlmî Danışman

M. Beşir ERYARSOY

 

İlmî Redaksiyon ve İnceleme Kurulu

Doç. Dr. Ahmed AĞIRAKÇA

Doç. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

Ömer TELLİOĞLU

 

Dil ve İmlâ Danışmanı - Teknik Redaksiyon

Dr. Muhammed Nur DOĞAN

 

Yayın Müdürü 

Ömer TELLİOĞLU

 

Tashih

Mehmet AYAYDIN

Mehmet ARDA 

Asaf Erhan DEMİR

 

 

Bilgi İşlem (Yazılım) Proje Yöneticisi

Mustafa CİMŞİT

 

Yazılım Tasarım ve Geliştirme

Dr. Zübeyr AZZEF

 

Metin Bilgisayar Girişi ve Dizgi

Fatih ALTINTEPE

 

Grafik Çalışması

Oğuz SARAÇ

Salih SEYREK

 

Katkıda Bulunanlar

Asuman KURT

Arzu YAKUT

Ayşe SİRMEN

Saadet KIRAL

Serpil CENGİZ

Ülkü ŞAHİN

Betül Cimşit

 

BilYaz Bilgi İşlem

Çamlıtepe mah.

Kocatepe cad. No: 85

41780 Körfez / Kocaeli

 

Teşekkür

Bu yazılımın hazırlanmasını öneren ve sağlayan Şâmil Yayınevi sahibi Sayın Duran KÖMÜRCÜ Hocam'a teşekkürü bir borç bilirim. Her türlü maddi ve manevi imkanlarını benim için seferber eden çok muhterem babacığım Vekil CİMŞİT'e teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmalarımda elinden gelen desteği esirgemeyen muhterem abiciğim Yaşar CİMŞİT'e teşekkürü bir borç bilirim. Özel desteğinden dolayı Sayın Mevlüt SARAÇ'a teşekkürü bir borç bilirim - Mustafa Cimşit


YAZAR KADROSU

 

Doç. Dr. Ahmed AĞIRAKÇA - İ. Ü. Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. İ. Lütfi ÇAKAN - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Hüsameddin AKSU - İ. Ü. Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Orhan ÇEKER - Selçuk Ü. İ. Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Hüseyin ALGÜL - Uludağ Üni. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim ÇELİK - Uludağ Ü. İ. Fak.

Yahya ALKAN - DİB Haseki Eğitim Merkezi

Dr. Yunus APAYDIN - Erciyes Ü. İlahiyat FakÜltesi

Ahmed ARPA - DİB Haseki Eğitim Merkezi

Abdüsselam ARI - DİB Haseki Eğitim Merkezi

M. Emin AY - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Yaşar K. AYDINLI - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Muhittin BAĞÇECİ - Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ali BARDAKOĞLU - Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi

Dr. Nebi BOZKURT - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Ali BULAÇ - Araştırmacı-Yazar

Doç. Dr. Mehmed BULUT - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Mustafa ÇETİN - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Osman ÇETİN - D. E. Ü. İlahiyat Fakültesi

Cemil ÇİFTÇİ - Yüksek İslâm Enstitüsü Mezunu

Doç. Dr. Hamdi DÖNDÜREN - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Ömer DUMLU - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Halid ERBOĞA - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Mehmed ERKAL - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Muammer ERTAN - Yazar

Doç. Dr. Osman ESKİCİOĞLU - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

M. Beşir ERYARSOY - Araştırmacı-Yazar

Ahmet GÜÇ - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Saffet KÖSE - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

H. Fehmi KUMANLIOĞLU - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Abdurrahim KURT - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Dr. Habil NAZLIGÜL - Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖCAL - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ahmed ÖNKAL - Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi

Ahmed ÖZALP - Yazar

Sezai ÖZEL - Yüksek İslam Enstitüsü Mezunu, Öğretmen

Ahmed ÖZGEN - İ. Ü. Edebiyat Fakültesi

Dr. Abdulvehhab ÖZTÜRK - DİB Din İşleri Yüksek Kurulu

Ali OKUTAN - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Durak PUSMAZ - DİB Haseki Eğitim Merkezi

Dr. Talat SAKALLI - Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim SARMIŞ - Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi

Abdurrahim GÜZEL - Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi

Mefâil HIZLI - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

İbrahim İLHAN - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Zeki İZGÖER - M. Ü. İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi

Yard. Doç. Dr. M. Ali KAPAR - Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi

İsmail KAYA - Yüksek İslam Enstitüsü Mezunu

Hüseyin KAYAPINAR - DİB Haseki Eğitim Merkezi-Yazar

Doç. Dr. Ziya KAZICI - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Yusuf KERİMOĞLU - Araştırmacı-Yazar

Yard. Doç. Dr. İsmail KILLIOĞLU - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Sait KIZILIRMAK - Gazeteci-Yazar

Fedakâr KIZMAZ - Gazeteci-Yazar

Duran KÖMÜRCÜ - Şâmil Yayınevi Sahibi

Doç. Dr. Akif KÖTEN - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Süleyman SAYAR - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi         

Prof. Dr. Günay TÜMER - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Dr. Ahmed SEZİKLİ - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi         

D. Ali TÜRKMEN - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. M. Ali SÖNMEZ - Uludağ Ü.İlahiyat Fakültesi

Ali ÜNAL - Araştırmacı-Yazar

Ahmed ŞEN - Dokuz Eylül Ü.İlahiyat Fakültesi         

Doç. Dr. Halid ÜNAL - Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Sami ŞENER - İ. T. Ü. İşletme Sosyolojisi

Abdülkerim ÜNALAN - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. M. Sait ŞİMŞEK - Selçuk Ü.İlahiyat Fakültesi

Mehmed VAROL - Yazar-İlahiyat Fakültesi Mezunu

M. Yılmaz TAYFUN - Yazar  

Cengiz YAŞCI - Araştırmacı-Yazar

Doç. Dr. Necip TAYLAN - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Ahmed YAŞAR - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Selim TEKİN - Yazar-Yayıncı

Zübeyir YETİK - Araştırmacı-Yazar

Ali Rıza TEMEL - DİB Haseki Eğitim Merkezi

Doç. Dr. M. Kamil YILMAZ - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Bilal TEMİZ - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

M. Asım YEDİYILDIZ - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi

Dr. Nuri TOPALOĞLU - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Abdullah YÜCEL - DİB Haseki Eğitim Merkezi

Doç. Dr. Abdülbaki TURAN - Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ali Osman YÜKSEL - M. Ü. İlahiyat Fakültesi

Nureddin TURGAY - Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi

Sâmil İA - Şâmil İslam Ansiklopedisi telif kuruluşu